ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
Salon Partners Benelux BV, mede in haar hoedanigheid als eigenaar van het handelsmerk Finnley's en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64755371 te 's-Gravenhage, kantoorhoudende Vinkenborghlaan 2, 2265 GG te Leidschendam.
Hierna te noemen Salon Partners;
Inhoudsopgave:
Artikel 0: EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR/AVG)
Artikel 1: Begripsbepaling
Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbiedingen/Industriële eigendom
Artikel 4: Overeenkomst
Artikel 5: Prijzen
Artikel 6: Betaling
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8: Levering door Salon Partners, levertijd, risico
Artikel 9: Levering door derde toeleveranciers
Artikel 10: Reclames op door Salon Partners geleverde producten/emballage
Artikel 11: Overmacht
Artikel 12: Ontbinding
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Overige verplichtingen van koper
Artikel 15: Wijzigingen
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
---------------------------------------------------------
Artikel 0: EU-Verordening (GDPR/AVG)
Op 25 mei 2018 is de nieuwe algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) in werking getreden waarbij de regels voor bedrijven omtrent het opslaan en verwerken van persoonlijke (klant) gegevens verscherpt worden. Vanaf dit moment zal dit in heel Europa gelden.
Met deze vernieuwde ALV willen wij u op de hoogte stellen van ons privacy beleid en hoe wij uw gegevens gebruiken. Indien u naar aanleiding hiervan vragen hebt, dan kunt u die natuurlijk altijd telefonisch of per email stellen.
Daarom zijn de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens aangepast. Zonder toestemming voor de nieuwe voorwaarden, worden vanaf 25 mei 2018 geen commerciële berichten of nieuwsbrieven verstuurd.


U hoeft verder niets te doen.
Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Bij Salon Partners gaan wij altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Daarbij vragen wij alleen de noodzakelijke gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening uit te voeren.
Soms kan het zijn dat wij bepaalde gegevens delen met andere partijen, zoals leveranciers om materiaal op locatie te laten bezorgen. Ook daarbij delen wij alleen de noodzakelijke informatie.
Wij zullen uw gegevens nooit onnodig opslaan. Het uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens slechts bewaren voor het doel van de noodzakelijke verwerking en houden ons ter zake aan de geldende wet,- en regelgeving.
Bij beëindigen van de klantenrelatie zullen we de klantgegevens vernietigen of anonimiseren. Of eerder, als bezwaar wordt gemaakt tegen direct marketing of hiervoor toestemming wordt ingetrokken.
Het plaatsen van een bestelling en/of vervolgbestelling impliceert dat u akkoord bent met de vernieuwde voorwaarden en dat u informatie over onze speciale aanbiedingen, voordelen en nieuws wilt (blijven) ontvangen en een abonnee van onze nieuwsbrieven wilt blijven.
Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden voor uw verwerking van persoonsgegevens verzoeken wij u dit kenbaar te maken.
Artikel 1: Begripsbepaling
1. Onder Salon Partners wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Salon Partners Benelux BV.
2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.
Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Salon Partners en haar kopers.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Salon Partners uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Salon Partners.
Artikel 3: Aanbiedingen/Industriële eigendom
1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Salon Partners.
Artikel 4: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Salon Partners binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door Salon Partners aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt.
Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro's (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Salon Partners geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Salon Partners gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.
Artikel 6: Betaling
1. Alle betalingen worden binnen 8 dagen na factuurdatum door middel van automatische incasso geïnd, tenzij Salon Partners contante betaling bij levering zal vorderen. Salon Partners is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Salon Partners op koper.
2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Salon Partners op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Salon Partners een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3-maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 40,-.
4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Salon Partners krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
6. Salon Partners is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van Salon Partners zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Salon Partners gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door Salon Partners aan koper geleverde producten blijft bij Salon Partners zolang koper de vorderingen van Salon Partners ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Salon Partners wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Salon Partners is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper.
2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Het is koper absoluut niet toegestaan, de geleverde producten, online en/of buiten de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging.
Koper is niet gerechtigd op de door Salon Partners geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
3. Alle promotieartikelen blijven eigendom van Salon Partners en dienen te allen tijde te worden geretourneerd; indien gefactureerd deze zullen worden gecrediteerd.
4. Bij omruilingen van concurrerend product wordt er een minimale periode van 3 jaar ingesteld waarbij Salon Partners via de volledige omruiling investeert in de toekomstige samenwerking. Indien binnen deze periode de samenwerking beëindigd wordt kan Salon Partners een deel van de kosten doorberekenen aan de afnemer.
5. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Salon Partners een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Salon Partners aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Salon Partners, uit welken hoofde dan ook.
Artikel 8: Levering door Salon Partners, levertijd, risico
1. De bestellingen zullen door Salon Partners, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Salon Partners heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Salon Partners worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Salon Partners gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.
2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Salon Partners en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Salon Partners, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.
3. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Salon Partners is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.
4. Acties, promoties blijven altijd onder de voorwaarde: zolang de voorraad strekt.

5. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

Artikel 9: Levering door derde-toeleveranciers

1. Salon Partners is bevoegd om gebruik te maken van door Salon Partners aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde toeleverancier zal Salon Partners de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

2. De derde-toeleverancier levert de via Salon Partners te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij Salon Partners de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van Salon Partners plaatsvinden.
3. Salon Partners is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Salon Partners zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.
Artikel 10: Reclames op door Salon Partners geleverde producten/emballage
1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Salon Partners geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
2. Reclames ter zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij Salon Partners te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Salon Partners geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Salon Partners slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Salon Partners zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
3. Indien de koper op één zending meer dan drie manco's heeft, zal Salon Partners de manco's alsnog kostenvrij binnen 48 uur na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco's ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Salon Partners door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.
4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
5. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Salon Partners en via de daarvoor speciale retourprocedure.
6. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Salon Partners. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.
Artikel 11: Overmacht
1. Salon Partners is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Indien Salon Partners door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Salon Partners ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Salon Partners het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 12: Ontbinding
1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Salon Partners gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Salon Partners toekomende rechten.
2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Salon partners nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Salon Partners voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3. Indien ontbinding binnen 3 maanden geschied dan houdt Salon Partners de mogelijkheid om gemaakte kosten terug te vorderen. Hierbij moet gedacht worden aan: Verzendkosten, omruilingskosten en administratieve kosten.

4. Alle vorderingen van Salon Partners zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Salon Partners heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Salon Partners aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Salon Partners.
2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Salon Partners voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Salon Partners tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
Artikel 14: Overige verplichtingen van koper
1. Koper is verplicht Salon Partners onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.
Artikel 15: Wijzigingen
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Salon Partners worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomsten tussen Salon Partners en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Salon Partners en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Salon Partners of, zulks ter keuze van Salon Partners, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.
PRIVACY & DISCLAIMER
Disclaimer
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.
Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.
Deze website is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
Salon Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht, voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de gegevens op deze website en/of de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.
Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal, worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken (ten behoeve van derden of anders dan voor uitsluitend eigen gebruik), door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Salon Partners.
Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door deze derde(n) die op de betreffende website wordt/worden genoemd. Salon Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites van derden.
Bij het eventueel ontstaan van conflicten door of voortkomende uit het gebruik of de inhoud van deze website, zal eerst getracht worden om onderling tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Salon Partners zal trachten het ingevulde contactformulier zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Privacy verklaring
Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten hoe we dat doen.
Salon Partners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In de EU heeft nu nog elke lidstaat een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De Europese privacywetgeving is in de afgelopen jaren herzien. M.i.v. 25 mei 2018 is de AVG in iedere lidstaat hetzelfde en van toepassing.
Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites. Wij raden je aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat je op de hoogte bent hoe zij met je privacy omgaan.
Gegevens die wij verwerken van website bezoekers
In het algemeen kan je onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken over de datum en het tijdstip dat je onze website(s) en -pagina's bezoekt, de regio van waaruit je onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke je op onze website(s) bent gekomen, de pagina's en onderdelen van de website(s) die je bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie je bekijkt en welke informatie je up,- of download van de website(s).
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je naar het onderdeel "cookies" in dit reglement.
Gebruik van verzamelde gegevens
Als jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst(en) uit te kunnen voeren.
Als we je gegevens vragen dan vragen we je altijd toestemming om die gegevens vast te leggen en we leggen altijd uit waarom we die die gegevens vragen.
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van of die van een derde partij.
Cookies
Onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op je computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om te rapporten over de website-activiteit en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan geen concrete bewaartermijnen genoemd. Het uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens slechts bewaren voor het doel van de noodzakelijke verwerking. Bij beëindigen van de klantenrelatie zullen we de klantgegevens vernietigen of anonimiseren. Of eerder, als bezwaar wordt gemaakt tegen direct marketing of hiervoor toestemming wordt ingetrokken.
Geheimhouding
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Zij hebben daarvoor een geheimhoudingsverklaring getekend.
Inzage, verwijderen en meenemen persoonsgegevens
Alle betrokkenen waarvan wij persoonsgegevens hebben vastgelegd hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
Indien van toepassing kunnen wij de gegevens die we van je vastgelegd hebben aan je ter beschikking stellen zodat je deze mee kunt nemen naar een andere aanbieder.
Aanpassen/uitschrijven van een nieuwsbrief
Als we je een nieuwsbrief of mailing sturen kun je de toezending altijd beëindigen. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om gegevens aan te passen of om af te melden.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
RETOUREN
Indien je je bestelling geheel of gedeeltelijk wilt retourneren, vul dan het onderstaande formulier in zijn geheel in en verstuur deze. Je krijgt dan z.s.m. een retournummer en een formulier waarop vermeld staat waar je de produkten naar toe kunt sturen.
LET OP: zonder formulier en retournummer kunnen we je retouren niet verwerken en kunnen er verwerkingskosten van minimaal € 45,- in rekening worden gebracht. Verpak de producten welke retour gestuurd gaan worden zeer goed. Producten welke beschadigd binnenkomen kunnen niet worden gecrediteerd. Beschadigde producten worden door ons gedoneerd aan de voedselbank. Indien men deze retour wil hebben dan kan dit en worden hiervoor wel verzendkosten in rekening gebracht. De gemaakte verzendkosten voor de retouren zijn altijd voor de verzender en zullen niet vergoed worden.
TIP: Plaats de producten altijd rechtop in de doos zodat ze niet kunnen beschadigen en doe er voldoende bescherm/opvulmiddelen in. Vergeet niet de afzender op de doos te plaatsen en het formulier in de doos te doen.
GARANTIE & KLACHTEN
Uiteraard streven we ernaar om alles zoveel mogelijk te voorkomen en alles zoveel goed mogelijk te laten verlopen, mocht je echter toch tegen iets aangelopen zijn, laat het ons d.m.v. het onderstaande formulier weten en we zullen z.s.m. contact opnemen.
Bovenkant formulier
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Uw volledig adres
Telefoonnummer
E-mailadres
De aard van de klacht:
De inhoud van de klacht
Jouw idee over de eventuele oplossing
Onderkant formulier
VRAGEN & FEEDBACK
Als je vragen, opmerkingen en/of suggesties hebt, kun je contact met ons opnemen:
Salon Partners (postadres)
De Schutterij 12
3905PL Veenendaal
Email adres: info@salonpartners.nl
Telefoonnummer: +31 (0)85-3034334